සොදුරු නවාතැන්

වලපනේ පුරවරයේ සොබා අසිරිය

මෙතෙක් පළවූ ලිපි කීපයෙන් මේ ප්‍රදේශය ගැනත් එහි ඇති ආකර්ෂණීය ස්ථාන ගැනත් ඔබේ සංචාරයට අවශ්‍ය සිය

රජ කෑමකට Maharaja Palace

අපි ඉන්දියාවේ මහාරාජාවරැන් පිළිබඳ අසා ඇත්තෙමු. උතුරැ ඉන්දියාව පුරා විසිරී සිටි මහාරාජාවරැ තමන්

More News »

add_one