සොදුරු නවාතැන්

රජ කෑමකට Maharaja Palace

අපි ඉන්දියාවේ මහාරාජාවරැන් පිළිබඳ අසා ඇත්තෙමු. උතුරැ ඉන්දියාව පුරා විසිරී සිටි මහාරාජාවරැ තමන්

දූවිලි ඇල්ල

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍යේ මායිමට ආසන්නව පිහිටා ඇති දූවිලි ඇල්ල නම් මනරම් දිය ඇල්ල රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට අයත්වේ.මෙය අඩි 148 ක් උසින් යුක්ත වන අතර ඒ අසලම අඩි 25 ක් පමණ උසින් යුක්ත තවත් චමත්කාර දිය ඇල්ලක් දැක ගත හැක.

More News »

add_one