දූවිලි ඇල්ල      

2017-04-19 12:03:00       760
feature-top
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍යේ මායිමට ආසන්නව පිහිටා ඇති දූවිලි ඇල්ල නම් මනරම් දිය ඇල්ල රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට අයත්වේ.මෙය අඩි 148 ක් උසින් යුක්ත වන අතර ඒ අසලම අඩි 25 ක් පමණ උසින් යුක්ත තවත් චමත්කාර දිය ඇල්ලක් දැක ගත හැක.මෙම ස්ථානයට තණමල්විල නගරයේ සිට වේලිඔය මාර්ගයේ කි.මී.40 ක් දුරින්ද බලන්ගොඩ නගරයේ සිට කල්තොට මාර්ගයේ කි.මී.34 ක් එපිටින්ද පිහිටා ඇත. ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට කි.මී.3 ක් පමණ කැලෑ මාර්ගයකින් දිය ඇල්ල නැරබීම සදහා යෑමට සිදුවේ.මෙම කැලෑ මාර්ගය වලවේ ගඟ අද්දරින් වන ලැහැබ අතරින් වැටී ඇත.මීට අමතරව ඇල්ල අසලටම වාහන ගමන් කිරීමට හැකි මාර්ගයක් අද වනවිට ඉදිකරමින් පවතී. මෙම සෞන්ධර්යාත්මක දිය ඇල්ල නැරබීමට පැමිනෙන බොහෝ දෙනා වාහන වලින් ඇල්ල අසලට ගමන් කිරීමට හැකියාව තිබුනද කැලෑ මාර්ගයෙන් යාමට ඔවුහු බොහෝසේ  ප්‍රිය කරති.මන්ද යත් ඉතා චමත්කාර ජනක වනාන්තරය ඇතුලකින් හා ගල් තලා මතින් ගමන්කරන රමණීය වලවේ නදිය අසලින් පරිසරයේ සුන්දරත්වයද රිසි සේ විදගනිමින් දිය ඇල්ල අසලට ගමන් කිරීමේ හැකියාව ඇති නිසාය.


Wmqgd .ekSu isxy,u.a fjí wvúh weiqfrks

More News »